Rekrutacja

Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja do przedszkola na rok 2016/2017 odbywa się zgodnie z zasadami, kryteriami i harmonogramem rekrutacji do samorządowych przedszkoli zamieszczonymi na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy http://edukacja.warszawa.pl

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2016/2017

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
23 lutego 29 lutego Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
1 marca

godz. 16.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
1 marca

godz. 16.00

16 marca Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
1 marca

godz. 16.00

17 marca Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
1 marca 23 marca Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
w przedszkolu/szkole podstawowej wniosków
o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
14 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
14 kwietnia

godz. 13.00

25 kwietnia

(do godz. 15.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
28 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 28 kwietnia W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
10 maja

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
10 maja

godz. 16.00

12 maja Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
10 maja

godz.16.00

13 maja Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

UWAGA

 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
10 maja

godz.16.00

19 maja Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
w przedszkolu/szkole podstawowej wniosków
o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
25 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
25 maja

godz. 13.00

31 maja Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
2 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.
od 2 czerwca Procedura odwoławcza.
31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 obowiązują:

­    kryteria określone w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,

oraz

­    kryteria określone w uchwale nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia
15 stycznia 2015 r. z późn. zm. tzw. kryteria samorządowe.

 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty)
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty).
L.p. Kryteria Liczba punktów
Kryteria ustawowe

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Wielodzietność rodziny kandydata Zgodnie z art. 20c ust 3 ustawy o systemie oświaty kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej, każdemu z tych kryteriów nadano wartość 260 pkt.

2. Niepełnosprawność kandydata
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6. Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kryteria samorządowe –

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1. Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania 130
2. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 64
3. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 32
4. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w m.st. Warszawie i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy 24
5. Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie 8
6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a)      w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 1 pkt;

b)      w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:

100% kwoty, o której mowa w art w art. 5

pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych*

liczba punktów =

dochód na osobę w rodzinie dziecka

Kryteria samorządowe –

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli specjalizujących się w żywieniu dzieci wymagających stosowania indywidualnej diety, zgodnie z zaleceniami lekarza

1. Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania 130
2. Dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych (bez uwzględniania nietolerancji samej laktozy) lub chorobę wymagającą stosowania indywidualnej diety zgodnie z zaleceniami lekarza 64
3. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 32
4. Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w m.st. Warszawie i rozliczają/-a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy 24
5. Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie 8
6. Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a)      w przypadku dochodu w wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - 1 pkt;

b)      w przypadku dochodu w wysokości przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a, liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka.

Wzór:

100% kwoty, o której mowa w art w art. 5

pkt.1 ustawy o oświadczeniach rodzinnych*

liczba punktów =

dochód na osobę w rodzinie dziecka

*100%  kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114) zaktualizowanej
w  rozporządzaniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 poz. 1238) – 674 zł.

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art.20t ust 2 ustawy
  o systemie oświaty)

1)    Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3)    Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)    Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała nr IV/55/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 2015 r. z późn. zm.)

1)    Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie.

2)    Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiające nadzór kuratora lub jego kopia.

3)    Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta;

4)    Zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej
o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych lub chorobie wymagającej indywidualnej diety.

5)    Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

6)    Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.

7)    Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.

8)    Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

9)    Kopia karty uprawniającej do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie z hologramem „Karta Warszawiaka” lub „Karta Młodego Warszawiaka” lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).

10) Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

11)  Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium:
Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej
na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 2 i 9  poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2016/2017

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą  o systemie oświaty od 1 września 2016 r.

 • dzieci siedmioletnie realizują obowiązek szkolny,
 • dzieci sześcioletnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne,
 • dzieci pięcio i czteroletnie mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może rozpocząć również dziecko sześcioletnie, jeżeli :

 • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,

albo

 • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez publiczną lub niepubliczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Jeżeli dziecko sześcioletnie nie jest jeszcze gotowe do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej,
to będzie mogło realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziecko, które będzie realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

28 stycznia 2016 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z uchwałą w roku szkolnym 2016/2017 oddziały przedszkolne będą organizowane w 157 szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych oraz w 4 szkołach specjalnych.

Plan sieci oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych
w m.st. Warszawie w roku szkolnym 2016/2017

L.p. Szkoła Podstawowa Adres
Dzielnica Bemowo
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 im. Jana Pawła II ul. Górczewska 201
Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego ul. gen. W. Thomméego 1
Szkoła Podstawowa nr 301 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Zygmunta Berlinga ul. Brygadzistów 18
Szkoła Podstawowa nr 306 im. ks. Jana Twardowskiego ul. Tkaczy 27
Szkoła Podstawowa nr 316 im. Astrid Lindgren ul. S. Szobera 1/3
Szkoła Podstawowa nr 321 ul. ppłk. W. Szadkowskiego 3
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej ul. Oławska 3
Szkoła Podstawowa nr 350 ul. K. Irzykowskiego 1a
Szkoła Podstawowa nr 357 ul. Zachodzącego Słońca 25
Dzielnica Białołęka
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. Kobiałka 49
Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego ul. Bohaterów 41
Filia Szkoły Podstawowej nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej ul. Ostródzka 144
Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul. Leszczynowa 5
Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego ul. Podróżnicza 11
Szkoła Podstawowa nr 314 im. Przyjaciół Ziemi ul. Porajów 3
Filia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera ul. Topolowa 15
Szkoła Podstawowa nr 344 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Powstania Warszawskiego
ul. Erazma z Zakroczymia 15
Szkoła Podstawowa nr 355 ul. Ceramiczna 11
Szkoła Podstawowa nr 356 ul. Głębocka 66
Dzielnica Bielany
Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego ul. Rudzka 6
Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleńczyk ul. Samogłoski 9
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej ul. Aspekt 48
Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego ul. A. Fontany 3
Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza ul. L. Staffa 21
Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny al. W. Reymonta 25
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija ul. A. Fontany 1
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej ul. J. Kasprowicza 107
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247
im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”
ul. Wrzeciono 9
Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich ul. Szegedyńska 11
Szkoła Podstawowa nr 273 im. dr Aleksandra Landy

Szkole podporządkowana jest organizacyjnie Szkoła Filialna im. Zygmunta Sokołowskiego

ul. J. Balcerzaka 1

ul. Arkuszowa 202

Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza ul. W. Broniewskiego 99a
Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego ul. J. Kochanowskiego 8
Szkoła Podstawowa nr 352 ul. J. Conrada 6
Dzielnica Mokotów
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju ul. Cieszyńska 8
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego ul. Wałbrzyska 5
Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino ul. J. Bruna 11
Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza ul. L. Narbutta 14
Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery ul. A. Grottgera 22
Szkoła Podstawowa nr 107 im. Bronisława Malinowskiego ul. Nowoursynowska 210/212
Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej ul. Okrężna 80
Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty ul. Pułku AK „Baszta” 3
Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka ul. Domaniewska 33
Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza ul. Kazimierzowska 16
Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego ul. Zwierzyniecka 10
Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego ul. Bokserska 30
Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich ul. J. Bytnara „Rudego” 19
Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania ul. Spartańska 4
Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej Czarnomorska 3
Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki ul. Zakrzewska 24
Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11-go Listopada ul. Niegocińska 2
Szkoła Podstawowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego ul. Barcelońska 8
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 ul. św. Bonifacego 10
Dzielnica Ochota
Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego ul. Spiska 1
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327 im. dr Anny Lechowicz ul. Białobrzeska 44
Dzielnica Praga Południe
Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego ul. Zbaraska 3
Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa ul. L. M. Paca 44
Szkoła Podstawowa nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pułków Piechoty „Dzieci Warszawy” ul. Międzyborska 70
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej ul. S. Bartosika 5
Szkoła Podstawowa nr 141 im. mjr Henryka Sucharskiego ul. Szaserów 117
Szkoła Podstawowa nr 143  im. Stefana Starzyńskiego al. Stanów Zjednoczonych 27
Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu „Zośka“ ul. Osiecka 28/32
Szkoła Podstawowa nr 168 im. Wiktora Gomulickiego ul. Zwycięzców 44
Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 31
Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego ul. Kwatery Głównej 13
Szkoła Podstawowa nr 246 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki ul. Białowieska 22
Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida ul. Kamionkowska 36/44
Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK „Gustaw” i „Harnaś” ul. Cyrklowa 1
Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg-Zarembiny ul. W. Umińskiego 12
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 282 w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. dr. Jana Bogdanowicza w Warszawie ul. Niekłańska 4/24
Dzielnica Praga Północ
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30
im. Powstańców 1863 r.
ul. Kawęczyńska 2
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi ul. Jagiellońska 7
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73
im. Króla Stefana Batorego
ul. Białostocka 10/18
Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza ul. Kowieńska 12/20
Szkoła Podstawowa nr 258

Szkole jest podporządkowana organizacyjnie Szkoła Filialna

ul. B. Brechta 8

ul. Namysłowska 1

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 ul. Otwocka 3
Dzielnica Rembertów
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 189
im.  Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Dwóch Mieczy 5
Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi
im. „Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie”
ul. I. Paderewskiego 45
Dzielnica Śródmieście
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka ul. Wilcza 53
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich ul. Górnośląska 45
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego ul. Fabryczna 19
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca ul. J. Lewartowskiego 2
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Stanisława Dubois ul. L. Kruczkowskiego 12b
Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica ul. Drewniana 8
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika ul. S. Sempołowskiej 4
Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej ul. Niecała 14
Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego ul. Ciasna 13
Szkoła Podstawowa nr 203 ul. ks. I. J. Skorupki 8
Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka ul. Karmelicka 13
Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka ul. Nowy Świat 21a
Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego al. Jana Pawła II 26a
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 226 z Oddziałami Przedszkolnymi w Instytucie Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego pl. Trzech Krzyży 4/6
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 287 w Zespole Szkół Specjalnych nr 87 w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie ul. Marszałkowska 24
Dzielnica Targówek
Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego ul. Gościeradowska 18/20
Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ul. Balkonowa 4
Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego ul. Mieszka I 7
Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego

Szkole podporządkowane są organizacyjnie Szkoły Filialne

ul. Radzymińska 227

ul. Rozwadowska 9/11

ul. Topazowa 26

Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka ul. Remiszewska 40
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 206
im. Władysława Reymonta
ul. Bartnicza 2
Szkoła Podstawowa nr 275 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Artura Oppmana
ul. św. Hieronima 2
Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej ul. Suwalska 29
Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera ul. Turmoncka 20
Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza ul. Krakusa 2
Dzielnica Ursus
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II ul. Orłów Piastowskich 47
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego

Szkole podporządkowana jest organizacyjnie Szkoła Filialna

ul. W. Sławka 9

ul. Konińska 2

Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej ul. M. Keniga 20
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14

im. Bohaterów Warszawy

ul. gen. K. Sosnkowskiego 10
Dzielnica Ursynów
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika ul. Wilczy Dół 4
Szkoła Podstawowa nr 81 im. Lucjana Rudnickiego ul. Puszczyka 6
Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej ul. Sarabandy 16/22
Szkoła Podstawowa nr 100 im. Płk. Francesco Nullo ul. Taneczna 54/58
Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina ul. Koncertowa 8
Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny ul. Hawajska 7
Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców ul. J. Cybisa 1
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. Jana Christiana Andersena ul. L. Teligi 3
Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann ul. ZWM 10
Szkoła Podstawowa nr 322 im. Jana Brzechwy ul. E. Dembowskiego 9
Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków ul. L. Hirszfelda 11
Szkoła Podstawowa nr 330 z Oddziałami Integracyjnymi im. Nauczycieli Tajnego Nauczania ul. Mandarynki 1
Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” ul. W. Małcużyńskiego 4
Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego ul. E. Lokajskiego 3
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343  im. Matki Teresy z Kalkuty ul. S. Kopcińskiego 7
Dzielnica Wawer
Szkoła Podstawowa nr 76 im. 13 Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych ul. Poezji 5
Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha ul. Koryncka 33
Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich ul. Przygodna 2
Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza ul. Bartoszycka 45/47
Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta ul. M. Pożaryskiego 2
Szkoła Podstawowa nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego ul. Wilgi 19
Szkoła Podstawowa nr 195 im. Króla Maciusia I ul. Króla Maciusia 5
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 „Klonowego Liścia” ul. Wolna 36/38
Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki ul. M. Kajki 80/82
Dzielnica Wesoła
Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica ul. Armii Krajowej 39
Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej ul. Krótka 1
Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich ul. Trakt Brzeski 19
Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki pl. Wojska Polskiego 28
Szkoła Podstawowa nr 353 im. „Wielkich Odkrywców” ul. Cieplarniana 23
Dzielnica Wilanów
Szkoła Podstawowa nr 104 im. Macieja Rataja ul. Przyczółkowa 27
Szkoła Podstawowa nr 169 im. Orła Białego ul. Uprawna 9/17
Szkoła Podstawowa nr 261 im. Stanisława Kostki ul. Wiertnicza 26
Szkoła Podstawowa nr 300 im. Wandy Rutkiewicz ul. Gubinowska 28/30
Szkoła Podstawowa nr 358 ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10
Dzielnica Włochy
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch” ul. Malownicza 31
Szkoła Podstawowa nr 227 im. kpt. Lucyny Hertz ul. Astronautów 17
Dzielnica Wola
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Grzybowska 35
Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego ul. Miedziana 8
Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego ul. Płocka 30
Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petöfiego ul. Grabowska 1
Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwiki Wawrzyńskiej ul. Syreny 5/7
Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja ul. Ożarowska 69
Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury ul. Żytnia 40
Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej ul. Ogrodowa 42/44
Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy ul. Esperanto 7a
Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego ul. J. Brożka 15
Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima ul. Esperanto 5
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 236 im. Ireny Sendlerowej ul. Elekcyjna 21/23
Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa ul. Redutowa 37
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 ul. Deotymy 37
Szkoła Podstawowa nr 351 ul. Jana Olbrachta 48/56
Dzielnica Żoliborz
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68

im. Artura Oppmana

ul. Or-Ota 5
Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana ul. Mścisławska 1
Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy ul. Przasnyska 18a
Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego ul. Braci załuskich 1
Rekrutacja do przedszkola będzie prowadzona za pomocą elektronicznego systemu.

Elektroniczna rekrutacja odbywa się poprzez stronę: warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

Karty przyjęć dzieci do przedszkola będą przyjmowane w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji w godzinach:

poniedziałek, czwartek  – godz. 9.00 – 11.00

wtorek, środa, piątek  – godz. 14.00 – 17.00

Rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów.

Dni otwarte dla przyszłych przedszkolaków: informacje w zakładce AKTUALNOŚCI

Kalendarz
Luty 2017
P W Ś C P S N
« sty    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
Archiwa
Galeria