Ogłoszenie

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolu 
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń
o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w przedszkolu  pierwszego wyboru. Przyjmowanie wniosków i dokumentów potwierdzających kryteria przyjmowane są w zamkniętych kopertach. W przypadku trudności w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie rodziców należy złożyć oświadczenie rodziców o zatrudnieniu z klauzulą, że zobowiązują się dostarczyć stosowane zaświadczenia do 31 marca 2020r. 

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.