Ogłoszenie

Szanowni Rodzice

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej funkcjonowanie przedszkola zostaje ograniczone do 10 kwietnia b.r. Decyzja wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W tym okresie nauczyciele będą wykonywać pracę na odległość z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

Za pomocą poczty elektronicznej będą kontaktować się Państwem w sprawie dziecka oraz przekazywać zadania programowe do realizacji z dzieckiem na terenie domu.

Prosimy o systematyczne sprawdzanie wiadomości e-mail.

Dziękujemy za współpracę.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 300

Ogłoszenie

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 – 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Został zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.(Zakładka rekrutacja)

Ogłoszenie

Warszawa 13 marca 2020 r.

APEL DO RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych). Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych o sytuacjach niewłaściwego zachowania Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje, o:

 • dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci
  i młodzież w tym okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły
  przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby, itp.),

 • zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,

 • przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa domowego,

 • stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Ogłoszenie

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkolu w związku z koronawirusem w Polsce

Wnioski przyjmowane będą do 20 marca. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:
1. Wysłanie skanu wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres  placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach przedszkoli lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl W zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu w pliku excel.
2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk,  ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia placówki będą przyjmować oświadczenia rodziców o ich późniejszym dostarczeniu.

Change in the rules of recruitment to kindergartens  in connection to the coronavirus in Poland.
 
Applications will be accepted until March 20. Parents can use two methods:
1. Sending a scan of the application form and other documents via email to the institutions address. Email addresses and phone numbers of the institutions can be found on the websites of kindergartens or on the website of the Education Department www.edukacja.warszawa.pl, under the “Edukacja warszawska/szkoły i placówki publiczne” tab (“Warsaw Education/schools and public institutions”) in an excel file form.
2. Delivering paper documents to the institution. The facility maintains strict sanitary rules: usage of hand disinfectant gel, limited contact with employees, maintaining an adequate 1.5 meter distance between those present in the building. Possible consultations are given only via phone and e-mail.
In case of problems with obtaining appropriate work certificates, institutions will accept parents’ statements granting their subsequent delivery.
 
Due to the Covid-19 virus outbreak, nurseries, kindergartens, primary and secondary schools will be closed from March 16. Teachers will send educational materials for individual work. In the coming days we will inform you about next steps.

Зміни в правилах запису до дитячих садків і перших класів початкових шкіл в зв’язку з #коронавірус:

Заяви прийматимуться до 20 березня. Батьки можуть скористатися двома можливостями:

1. Надсилаючи скан заяви і інших документів електронною поштою на адресу навчального закладу. Електронні адреси і номера телефону навчальних закладів можна знайти на сайтах дитячих садків або на сайті Управління освіти 

www.edukacja.warszawa.pl

2. Доставити документи в паперовому вигляді до навчального закладу. В закладах стосуються загострені санітарні процедури: рідина для дезінфекції рук, обмежений контакт з працівниками, збереження відповідньої 1,5 метрової відстані між присутніми в будинку. Консультації надаються лише по телефону або електронною поштою.

У випадку відсутності можливості отримати документи з місця роботи, навчальні заклади прийматимуть заяву батьків про пізнішу доставку документів з робочого місця.

Thay đổi các nguyên tắc tuyển chọn vào trường mẫu giáo và lớp một các trường phổ thông, trong liên quan đến coronavirus tại Ba Lan

Các đơn xin nhập trường sẽ được nhận đến ngày 20 tháng 3. Các phụ huynh có thể dùng hai cách sau:

1. Gửi ảnh quét máy tính (scan) đơn xin nhập học và các tài liệu còn lại thông qua thư điện tử đến các địa chỉ email của trường. Địa chỉ email và số điện thoại của các trường có thể tìm thấy trên trang web của các trường hoặc trên trang của Phòng Giáo dục (Biuro Edukacji) www.edukacja.warszawa.pl trong mục Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne trong tập tin dạng exel

2. Mang tài liệu dưới dạng giấy đến trường nộp. Tại các trường các quy tắc vệ sinh đòi hỏi khắt khe hơn: dùng chất lỏng khử trùng, hạn chế tiếp xúc với nhân viên, giữ khoảng cách 1,5 mét giữa những người có mặt bên trong tòa nhà. Các thông tin giải thích, tư vấn chỉ được thực hiện qua điện thoại hoặc thư điện tử

Trong trường hợp không thể nhận được giấy chứng nhận của nơi làm việc, trường học nhận văn bản cam kết của phụ huynh sẽ nộp giấy chứng nhận sau.

2. Liên quan đến dịch bệnh virus Covid-19 từ ngày 16 tháng 3, các nhà trẻ, trường mẫu giáo và các trường phổ thông cơ sở và trên phổ thông cơ sở sẽ đóng cửa. Các giáo viên sẽ gửi các tài liệu học tập cho từng cá nhân để tự học. Trong các ngày tới đây chúng tôi sẽ thông báo cho ông bà các bước tiếp theo.

Ogłoszenie

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolu 
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

Zgodnie z harmonogramem do 20 marca br.  trwa etap składania wniosków/ zgłoszeń
o przyjęcie do przedszkola/szkoły. Dokumenty należy złożyć w przedszkolu  pierwszego wyboru. Przyjmowanie wniosków i dokumentów potwierdzających kryteria przyjmowane są w zamkniętych kopertach. W przypadku trudności w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie rodziców należy złożyć oświadczenie rodziców o zatrudnieniu z klauzulą, że zobowiązują się dostarczyć stosowane zaświadczenia do 31 marca 2020r. 

Wnioski/zgłoszenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą. W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru, np. drogą mailową,  o wysyłce dokumentów.

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie przedszkola zostaje czasowo ograniczone. Decyzja wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu
się koronawirusa.

W tym okresie w przedszkolu zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

W dniu 12 i 13 marca br. przedszkole będzie pełniło jedynie działania opiekuńcze.

Dla dziecka w wieku do 8 lat, przysługuje rodzicowi zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Zwracamy się do Rodziców z prośbą o przestrzeganie w domu:

 • zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają domownicy;
 • unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • śledzenia na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanej przez przedszkole;

 • Rodzicu, wykorzystaj odpowiedzialnie czas pobytu dziecka w domu: przeczytaj dziecku ulubioną książkę, uzupełnij z dzieckiem wiadomości określone w zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na stronie przedszkola, spróbuj z dzieckiem uzupełnić przekazane karty pracy.

 

Jolanta Maliszewska
Dyrektor Przedszkola nr 300

 

Ogłoszenie

Szanowni Państwo (Rodzice przyszłych przedszkolaków)
Z powodu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
dzieci uczęszczających do przedszkola,
odwołujemy dzień otwarty
w dniu 6.03.2020r.
Serdecznie przepraszamy.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

 

w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół. 

W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:

 • codziennie mierzyć temperaturę ciała
 • wrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:

Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

Dni otwarte

PRZEDSZKOLE NR 300

Warszawa, ul. Portofino 4,

tel. 22/ 842-46-15

 

zaprasza na:

DNI OTWARTE

dla Rodziców przyszłych

przedszkolaków

5, 6 marzec 2020

5.03.2020 r. (czwartek) o godz. 16:00

spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji 

 – zwiedzanie przedszkola

 – przedstawienie oferty przedszkola

6.03.2020 r. (piątek) godz. 9.15 

 –  teatrzyk dla dzieci 

 – zabawy integracyjne dla przyszłych przedszkolaków w oddziale Biedronek

Oferta Przedszkola Nr 300:

 • przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w godzinach od 7.00 do 17.30;
 • wykwalifikowana kadra nauczycieli oraz specjalistów: logopeda i psycholog;
 • bogata oferta zajęć edukacyjnych wpływających na wszechstronny rozwój dzieci:

– zajęcia artystyczne) i ruchowe organizowane przez nauczycieli,

– bezpłatne zajęcia dodatkowe w godzinach pracy przedszkola: gimnastyka profilaktyczna, zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem;

 • aktywne metody pracy z dziećmi;
 • dodatkowe płatne zajęcia po godzinach pracy przedszkola: język angielski, taniec.

Prosimy o przyniesienie obuwia na zmianę.

Dzień Babci i Dziadka

Serdecznie zapraszamy Kochane Babcie
i Kochanych 
Dziadków na przygotowaną uroczystość z okazji ich święta dnia

20 stycznia.

 

Występy grup odbędą się:

I – „Biedronki” o godz. 15:30

II- „Motylki” godz. 15:50

III- „Pszczółki” godz. 16:10

IV- „Żabki” godz. 16:00

V – ,,Żuczki” godz. 16:00

 

 

Zapraszamy

Przedszkolaki i Nauczyciele