Edukacja

Cele i zadania przedszkola

1. Celem wychowania przedszkolnego wynikającymi z nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
  i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych
  do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń, rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
  do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
  o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania za- chowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku pozna- wanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.                             Wynikające z powyższych celów zadania dostosowane są do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Zadania realizowane są w następujących obszarach edukacyjnych:

I.  Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1)  zgłasza potrzeby zjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne.

2)  wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

3)  spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

4)  komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

5)  uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

6)  inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

7)  wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas ryso- wania, kreślenia i pierwszych prób pisania

8.  wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidło- wej postawy ciała;

9)  wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpo- częcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1)  rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich prze- żywaniem;

2)  szanuje emocje swoje i innych osób;

3)  przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;

4)  przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

5)  rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;

6)  rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;

7)  szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;

8. zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;

9)  wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;

10)  dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;

11)  dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satys- fakcji estetycznej.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1)  przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

2)  odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;

3)  posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

4)  używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

5)  ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;

6)  nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym  obowiązkowość, przyjaźń, radość;

7)  respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;

8.  obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;

9)  komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec inne- go dziecka, grupy

IV.  Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

1)  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;

2)  wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

3)  odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;

4)  rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w co- dziennej aktywności;

5)  odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

6)  wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

7)  eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości na- rodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne;
w skupieniu słucha muzyki;

8). wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

9)  czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się
w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;

10)  wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, aga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

11)  wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przed- mioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

12)  klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);

13)  eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;

14)  określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;

15)  przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i po- rządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

16)  posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;

17)  rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;

18)  posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

19)  podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzysta- nie z nowoczesnej technologii itd.;

20)  wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;

21)  rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;

22)  reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;

23)  reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów
i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.

Szczegółowe zadania przedszkola i sposoby ich realizacji ustalane są w planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy wychowawczo- dydaktycznej  i opiekuńczej poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

Programy edukacyjne i metody pracy

Naszą misją jest wspomaganie rozwoju dziecka, dbanie o jego wszechstronny rozwój
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, możliwości  i ich zainteresowań.

Przedszkole realizuje zadania zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego MEN. W roku szkolnym 2019/2020 korzystamy z następujących programów zgodnych z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego;

 • “Trampolina.Program Wychowania Przedszkolnego” – Małgorzata Janiak, Kamila Witerska, wyd. PWN, z rozszerzeniem treści z następujących programów:
 • „Dziecięca matematyka” – Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych – E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska  (DKW – 4013-5/00) oraz z programów autorskich:
 • „Przygoda z przedszkolem” – własny program adaptacyjny autorstwa Anny Straczyńskiej
 • “Bezpieczny przedszkolak – droga do samodzielności” – własny program profilaktyczno – wychowawczy opracowany przez zespół nauczycieli przedszkola nr 300.
 • “Odkrywamy talenty” – program edukacyjny opracowany przez zespół nauczycieli przedszkola nr 300
 • Projekt edukacyjny „Dziecięce podróże małe i duże” opracowany przez zespół nauczycieli przedszkola nr 300.
 • Program „Chronimy dzieci”, którego celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci oraz dostarczenie dzieciom wiedzy na temat unikania zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach. Polityka ochrony dzieci w Przedszkolu 300 – dostępna jest dla rodziców na tablicy informacyjnej w przedszkolu w zakładce “Programy”. Materiały edukacyjne
  i informacyjne dotyczące ochrony dzieci przed krzywdzeniem dostępne są do pobrania na stronie internetowej przedszkola w zakładce “Dla Rodziców”
 • Realizujemy wybrane zagadnienia z programu edukacyjnego “Akademia zdrowego przedszkolaka”.
 • W roku szkolnym 2019/2020 będzie realizowana innowacja Wspomaganie poprzez działanie” z wykorzystaniem metody “Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej. Innowacja „Wspomaganie poprzez działanie” jest odpowiedzią na potrzeby rozwojowe i społeczne dzieci a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla przedszkolnego etapu edukacyjnego. Ma na celu usprawnianie ruchowe dzieci z wykorzystaniem metody ruchu w czasie zajęć. Metoda pozwala rozwijać funkcję poznawcze, sprawność motoryki dużej i małej, koordynację wzrokowo- ruchową oraz społeczne funkcjonowanie dziecka. Polega na wykorzystaniu naturalnych, spontanicznych ruchów organizmu dziecka. W czasie ruchu uaktywniają się zmysły, dzięki którym dziecko poznaje otaczający go świat. Rytm towarzyszący ćwiczeniom harmonizuje poszczególne aspekty aktu ruchowego, zwiększając ogólną koordynacje ruchową co wpływa na integrację układu sensorycznego. Efektem wykonywanych w czasie zajęć ćwiczeń i zabaw jest zawsze praca plastyczna. Dzieci tworzą własne dzieła – karty pracy. Działania dzieci przyczyniają się do poszerzeniach wiedzy i umiejętności społecznych oraz pozwala na zaspokojenie potrzeby samorealizacji i przygotowania dziecka do nauki pisania.

W codziennej  pracy wykorzystujemy innowacyjne  metody dydaktyczne bądź ich elementy:

 • „Sojusz metod” – program nauki czytania autorstwa Ewy Arciszewskiej
 • Aktywne metody słuchania muzyki wg. Batii Strauss
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i Metoda Ekspresji Ruchowej Carla Orffa – świadomość własnego ciała wpływa na jakość komunikacji z otoczeniem.
 • Pedagogika zabawy (zabawy integrujące grupę, wyzwalające aktywność, rozwijające cechy charakteru oraz relaksacyjne).
 • “Wielointeligentna edukacja dziecka” – koncepcja pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym opracowana przez Aldonę Kopik oraz Monikę Zatorską.
 • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz – system ćwiczeń, który wspiera rozwój psychomotoryczny dziecka.
 • “Świat liczb Willy`ego”- koncepcja wczesnego nauczania matematyki poprzez zabawę.
 • CMC (Children Massagigng Children – Dzieci Dzieciom Dar Dotyku)-masaż dzieci przez dzieci. Uczy świadomości własnego ciała i stawiania granic. Zajęcia obniżają poziom agresji i podnoszą koncentrację uwagi.
 • “Edukacja przez ruch” – D. Dziamska

Zajęcia dodatkowe

Oferujemy naszym wychowankom bezpłatne zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny. Są to:

 • zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem (rytmika)
 • gimnastyka profilaktyczna,
 • religia w najstarszych grupach

Oferujemy naszym wychowankom dostęp do zajęć dodatkowych organizowanych po godz. 17.30. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z danej dziedziny:

*tańce

*angielski

*pianino

Zajęcia po godz. 17.30.  są płatne rodziców.

Opieka specjalistyczna

Wszystkie dzieci w przedszkolu są objęte opieką specjalistyczną przez psychologa oraz logopedę.

Pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

Informujemy rodziców na bieżąco o postępach dzieci oraz wspólnie uzgadniamy kierunek
i zakres działań dydaktyczno-wychowawczych. Postępy wszystkich dzieci odnotowujemy
w “Arkuszu obserwacji dziecka”.  Arkusz jest dostępny dla rodziców dziecka.

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  nr 8 przy ul. Stępińskiej 6/8 z filią przy ul. Kaspijskiej 16a.

 • Psycholog pełni dyżur: środa 8.15 – 12.15
 • Logopeda pełni dyżur: poniedziałek 08.30 – 13.30 , wtorek 9.00 – 13.30, środa 12.00 – 17.00

Informacje dodatkowe

W naszym przedszkolu dzieci regularnie uczestniczą w koncertach muzycznych i teatrzykach wystawianych przez profesjonalnych artystów estradowych. Biorą udział w licznych konkursach przedszkolnych, środowiskowych, ogólnopolskich czego dowodem są dyplomy umieszczone na podstronie: OSIĄGNIĘCIA. W ciągu roku szkolnego organizujemy wiele ciekawych imprez: spotkania wigilijne, bale karnawałowe, zabawy adaptacyjne, festyny rodzinne, spotkania z ciekawymi ludźmi, wycieczki i uroczystości.  Tradycją naszego przedszkola stało się również pasowanie na przedszkolaka dla najmłodszych dzieci oraz uroczystości rodzinne.

Kontakty z rodzicami

Grono pedagogiczne przedszkola jest otwarte na propozycje rodziców dotyczące organizacji pracy i funkcjonowania dziecka w przedszkolu. Rodzice wspólnie z nauczycielami na pierwszym spotkaniu informacyjnym ustalają plan współpracy, zakres wzajemnych kontaktów i spotkań w danym roku szkolnym. Mają możliwość indywidualnych spotkań z nauczycielem w celu omówienia postępów i trudności dziecka. Indywidualne kontakty, wspólne ustalenia z rodzicami oraz możliwość uczestnictwa w spotkaniach organizowanych na terenie przedszkola wpływają na ujednolicenie oddziaływań wychowawczych bardzo istotnych dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Współtwórcami naszych działań są rodzice, świadomi swojej roli w życiu przedszkola poprzez pracę na rzecz dzieci i przedszkola w organie przedszkola – Radzie Rodziców. Wybierana na pierwszym spotkaniu w danym roku szkolnym Rada Rodziców jest organem wspomagającym działalność statutową przedszkola oraz współdecydującym o wielu istotnych zadaniach przedszkola.