Żabki

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

ODDZIAŁ IV

 

GRUDZIEŃ 2019

TEMATYKA KOMLEPKSOWA:

 1. ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI

 2. ZWIERZĘTA ZIMĄ

 3. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

 4. ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE

 5. SKOK W NOWY ROK

  1. ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI
  • Rozmowy o zbliżających się świętach. Wysyłamy list do Świętego Mikołaja.
  • Zabawa matematyczna „Tyle samo, mniej więcej”. Klasyfikowanie, porównywanie liczebności zbiorów poprzez łączenie w pary lub przeliczanie po jednym.
  • Praca plastyczna „Prezent dla Mikołaja”. Dziecko wykonuje pracę dowolną techniką.
  • Piosenka „Halo, halo”. Zabawy rytmiczno – muzyczne przy piosence. Rozwijanie wrażliwości muzycznej. Rozwijanie poczucia rytmu.
  1. ZWIERZĘTA ZIMĄ
  • Rozwijanie wiedzy na temat świata przyrodniczego. Uwrażliwienie na zmiany w przyrodzie. Rozmowy o tym jak zwierzęta przygotowują do zimy.
  • Poznajemy głoskę „u”
  • Zabawa matematyczna „Głodne niedźwiedzie”. Doskonalenie umiejętności sprawnego przeliczania i rozdzielania po tyle samo.
  • Zabawa plastyczna „Zwierzęta w lesie”. Wyklejanie konturów zwierząt kawałkami wełny i miękkich materiałów.

  • Plastelinkowy ptak” – lepienie z plasteliny wybranego ptaka.
  • Zabawy ruchowo – wzrokowo – słuchowe do piosenki „Jeż”. Uwrażliwienie na zmianę rytmu w trakcie zabawy do piosenki.
  1. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE
  • Rozmowy o przygotowaniach do świąt.
  • Stół dla lalek i misiów” – zabawa tematyczna. Liczenie, porównywanie liczebności.
  • Przedświąteczne porządki”. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów i ich przeliczenia. Poszerzanie zakresu liczenia.
  • Choinkowe ozdoby” – zabawa plastyczna. Kształtowanie umiejętności wykonywania pracy według wzoru i instrukcji. Doskonalenie umiejętności cięcia i estetycznego klejenia. „Aniołek” – płaskie orgiami z kółek. Rozwijanie sprawności manualnej dzieci.
  • Stół wigilijny” – malowanie farbami. Wyrażanie wiedzy o świecie w formie pracy plastycznej.
  • Piosenka „Taka mała Miczitanka”. Zabawa słuchowo- ruchowa do piosenki.
  • Mędrcy świata” – nauka kolędy.
  1. ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE
  • Rozmowy o świątecznych zwyczajach
  • Droga liczbowa” – zabawy matematyczne z wykorzystaniem Metody Willy’ego. Rozwijanie umiejętności koncentracji uwagi. Rozwijanie umiejętności liczenia do 10.
  • Gwiazdki na papierze” – batik na papierze. Zaciekawienie dzieci nową techniką plastyczną. Rozwijanie wyobraźni dzieci.
  • Przybieżeli do Betlejem” – nauka kolędy. Poszerzanie pamięci słuchowej dzieci.
  • SKOK W NOWY ROK
  • Rozwijanie zainteresowania zjawiskami społecznymi i kulturowymi.
  • Rozbudzanie ciekawości zmianami zachodzącymi w przyrodzie w poszczególnych porach roku.
  • Kraina Willy’ego” – zabawy matematyczne z wykorzystaniem metody Willy’ego.
  • Marzenia na Nowy Rok” – praca plastyczna. Malowanie farbami. Rozwijanie wyobraźni.
  • Zabawy muzyczne z piosenką „Pory roku” – osłuchanie z piosenką. Kształtowanie pamięci słuchowej podczas nauki słów i melodii Kształcenie poczucia rytmu.
  • Ćwiczenia gimnastyczne – doskonalenie motoryki, rozwijanie koordynacji słuchowej dzieci.

LISTOPAD 2019

TEMATYKA KOMLEPKSOWA:
1. Mali artyści
2. Polska – mój kraj
3. Ciepło i miło
4. Odwiedzamy Francję – ,,Podróże małe i duże”

1. MALI ARTYŚCI
 Doskonalenie umiejętności wyciągania wniosków. Operowanie pojęciami: muzeum,
eksponat. Zabawy słuchowe z głoską t i d. Poznanie sposobu zapisywania muzyki.
Rysowanie nuty w tunelu. Układanie rytmów.
 Zabawa matematyczna ,, Liczba 2” z elementami metody ,,Kraina Liczb Willy’ego” –
doskonalenie umiejętności układania rytmów dwuelementowych. Utrwalenie liczebnika
głównego i porządkowego 2.
 Praca plastyczna inspirowana muzyką ,, Zawody wiatrów”
 Piosenka ,,Śmieszny portret” – zabawy muzyczno- ruchowe
2. POLSKA – MÓJ KRAJ
 Zapoznanie z symbolami narodowymi. Wytłumaczenie pojęcia: legenda. Próba opowiedzenia
legendy pełnymi zdaniami. Kształtowanie poczucia szacunku wobec dziedzictwa
kulturowego; poznanie znaczenia słowa: stolica. Utrwalenie wiadomości o herbie Warszawy.
Poznanie usytuowania Warszawy na mapie Polski.
 Zabawa matematyczna ,, Wycieczka Liczb” z elementami metody ,,Kraina Liczb Willy’ego” –
praca z mapą Polski. Utrwalenie położenia Polski i Warszawy na mapie. Przeliczanie w
zakresie 0-10. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania oznaczeń na mapie.
 Zabawa rozwijająca uzdolnienia plastyczne ,,Kotylion”
 Zajęcia umuzykalniające ,,Hymn narodowy”
3. CIEPŁO I MIŁO
 Poznanie nazwy i sposobów wykorzystywania przyborów krawieckich. Doskonalenie analizy
i syntezy słuchowej. Wyszukiwanie głoski i – zabawy słuchowe. Zapoznanie ze znaczeniem
hodowli owiec. Poznanie etapów tworzenia swetra. Układanie historyjek obrazkowych .
Zabawa teatralna ,, Trzy żywioły’
 ‘Zabawa matematyczna ,,Zabawy z trójką”
 Zajęcia umuzykalniające ,, Ogień” – zabawy rytmiczno- ruchowe do muzyki, uwrażliwienie
na zmiany tempa w muzyce. Doskonalenie intuicji muzycznej.
 Zajęcia plastyczne ,, Projektowanie ubrań”
4. ODWIEDZAMY FRANCJĘ – ,,PODRÓŻE MAŁE I DUŻE”
 Poznanie znanych miejsc i krajobrazów Francji. Zlokalizowanie na mapie i globusie Polski i
Francji. Wskazywanie stolic państw. Powtórzenie państw i stolic poznanych w tamtym roku.
Doskonalenie analizy i syntezy głoskowej prostych wyrazów. Uzupełnienie paszportu Małego
Europejczyka
 Zajęcia matematyczne ,, Gargulce z katedry Notre- Dame”
 Praca plastyczna ,, Wieża Eiffla”
 Piosenka ,,Królik mój petit” – zabawa dramowa w rytm piosenki z podziałem na role
 Ćwiczenia gimnastyczne – doskonalenie sprawności motorycznej, podnoszenie sprawności
fizycznej i manualnej, stosowanie zasady fair play.

WRZESIEŃ 2019

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1. Moje przedszkole

 Przypomnienie i utrwalenie zasad panujących w sali i przedszkolu. Uwrażliwienie na emocje i uczucia innych.
 Praca plastyczna ,,Kolorowa piłka” – metodą D. Dziamskiej ,,Edukacja przez ruch”. Wyrabianie chwytu pęsetkowego. Doskonalenie poczucia rytmu.
 Zajęcia umuzykalniające: ,,Pak- przyjaciel przedszkolaków” – osłuchanie z piosenką, zabawy ruchowomuzyczne przy piosence,rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 Zajęcia matematyczne: ,,Liczenie sylab” – ćwiczenie percepcji słuchowej, liczenie sylab i usprawnianie umiejętności przeliczania

2. Moja miejscowość

 Obserwacja ruchu ulicznego; przypomnienie zasad bezpieczeństwa na drodze
 Zajęcia plastyczne: ,,Nasza miejscowość” – zabawa plastyczna; malowanie farbami na papierze dużego formatu
 Zajęcia umuzykalniające: ,,Piosenka sygnalizatora” – osłuchanie z utworem, nauka słów piosenki, zabawy rytmiczno- ruchowe przy muzyce
 Zajęcia matematyczne:
– Zabawa matematyczna ,,Miasto i wieś” – klasyfikowanie przedmiotów, umieszczanie ich w odpowiednich zbiorach, przeliczanie elementów
– Zabawa matematyczna ,,Kury i jajka” – przeliczanie elementów, wykonywanie prostych działań na konkretach

3. Ja, Ty, Środowisko

 Propagowanie działań proekologicznych. Ćwiczenie nawyku dbania o higienę osobistą i otoczenia , Utrwalanie numerów telefonów alarmowych. Budowanie prostych zdań. Podział wyrazów na sylaby.
 Zajęcia plastyczne: „Moje drzewko” – zajęcia z wykorzystaniem surowców wtórnych. Kształtowanie twórczej aktywności dzieci. Nauka planowania i kontrolowania swojej pracy.
 Zajęcia umuzykalniające: ,,Woogie-boogie ” – zabawa ilustracyjna do piosenki; poznanie melodii i rytmu piosenki. Rozwianie pamięci muzycznej, ruchowej i słownej.
 Zajęcia matematyczne: „Segregujemy odpady” – tworzenie zbiorów przedmiotów wg rodzaju. Porównywanie liczebności zbiorów. Nabywanie umiejętności analizowania i wyciągania wniosków podczas
manipulowania przedmiotami.

4. Dary Jesieni

 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania warzyw i owoców. Poznanie wyglądu litery O.
 Zajęcia plastyczne: ,,Warzywa”- lepienie wybranych warzyw z glinki; ćwiczenie motoryki małej; utrzymywanie porządku w miejscu pracy.
 Zajęcia umuzykalniające: Piosenka ,, Dziadek optymista” – utrwalenie literki O wg Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz; odtwarzanie ruchem wzoru graficznego w rytm śpiewanej piosenki
 Zajęcia matematyczne w Świecie Liczb Willy’ego ,,Warzywne zbiory” – porównywanie i klasyfikowanie według jednej i dwóch cech w zabawie matematycznej; doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie możliwości dzieci
1. Ćwiczenia gimnastyczne usprawniające koordynację ruchową. Doskonalenie umiejętności rzucania do celu oraz zgodnej pracy w grupie.