Żuczki

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

ODDZIAŁ V

 

WRZESIEŃ 2019

– Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej

– Budowanie miedzy dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji

– Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu, rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grup

– Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa

– Zapoznanie dzieci z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów

– Poznanie zasad zachowania się i bezpieczeństwa w różnych środowiskach

– Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na       różne kryteria

– Budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinną miejscowością, doskonalenie             umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym

– Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia

– Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających      bezpieczeństwu

– Wzbudzenie zaufania do przedstawicieli służb specjalnych

– Kształtowanie właściwych zachowań w kontaktach z osobą obcą

– Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych, kształtowanie orientacji przestrzennej a w szczególności umiejętności określania kierunków.

– Uświadomienie wartości więzi międzyludzki, takich jak: koleżeństwo, przyjaźń

– Przybliżanie podstawowych zasad moralnych, jakie należy respektować w relacjach z innymi

– Uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych

– Nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami.