Żuczki

ZAMIERZENIA  DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

ODDZIAŁ V

GRUDZIEŃ 2019

Rozwijanie i rozbudzanie wszechstronnych zainteresowań dzieci;

Stwarzanie okazji do pogłębiania wiedzy ogólnej i słownictwa;

Kształcenie umiejętności opowiadania w uporządkowany sposób na temat swoich zainteresowań;
Dostrzeganie zagrożeń będących następstwem rozwoju cywilizacji i powodujących niszczenie środowiska
przyrodniczego raf koralowych;

Rozwijanie sprawności manualnej, doskonalenie percepcji słuchowej;

Usprawnianie narządów mowy, rozumienie słowa odpowiedzialność;

Doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach;

Integrowanie się z całym środowiskiem przedszkolnym;

Poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.;

Rozwijanie zmysłu estetycznego przez dostrzeganie piękna sztuki ludowej, regionalnej oraz rękodzieła artystycznego;

Pełnienie funkcji współgospodarza uroczystości oraz wdrażanie do okazywania szacunku zaproszonym gościom zgodnie z tradycją polskiej gościnności;

Poprawnie buduje dłuższe wypowiedzi w czasie przeszłym;

Ustala położenie elementów na kartce;

Utrwala wiedzę na temat pór roku i ich cykliczności;

Zgodnie współpracuje z dziećmi podczas gier, zajęć i prac plastycznych;

LISTOPAD 2019

Nabywanie świadomości narodowej oraz wzbudzanie uczuć patriotycznych.

Rozbudzenie zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju.

Kształtowanie zmysłu estetycznego i wrażliwości w kontakcie z kulturą, sztuką ludową i muzyką.

Wzbogacanie słownictwa o nowe pojęcia związane z poznawaniem swojego kraju i Europy.

Poznawanie podstawowych informacji na temat krajów Unii Europejskiej.

Wzbogacanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych i pogodowych charakterystycznych dla jesieni

Poszerzanie wiadomości na temat roli wiatru w przyrodzie i sposobów jego wykorzystania przez człowieka

Kształtowanie postaw proekologicznych związanych z oszczędnym i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wody

Doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych

Porównywanie liczebności zbiorów przez przeliczanie i grupowanie w pary

Rozwijanie zainteresowań pracą ludzi różnych zawodów – Górnik.

Budzenie szacunku do ważnej i niebezpiecznej pracy Górnika.

Wzbogacenie słownictwa dzieci w wyrażenia związane z zawodem górnika, pracą w kopalni

 

WRZESIEŃ 2019

– Kształtowanie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej

– Budowanie miedzy dziećmi relacji pełnych ciepła i wzajemnej akceptacji

– Wdrażanie do dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu, rozumienie oraz przestrzeganie zasad zachowania i współżycia w grup

– Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa

– Zapoznanie dzieci z różnymi regionami naszego kraju ze zwróceniem uwagi na elementy charakterystyczne dla poszczególnych krajobrazów

– Poznanie zasad zachowania się i bezpieczeństwa w różnych środowiskach

– Doskonalenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów ze względu na       różne kryteria

– Budzenie więzi z naszym krajem oraz rodzinną miejscowością, doskonalenie             umiejętności formułowania wypowiedzi w czasie przeszłym

– Uświadomienie dzieciom zasad bezpieczeństwa dotyczących różnych aspektów życia

– Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających      bezpieczeństwu

– Wzbudzenie zaufania do przedstawicieli służb specjalnych

– Kształtowanie właściwych zachowań w kontaktach z osobą obcą

– Rozpoznawanie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych, kształtowanie orientacji przestrzennej a w szczególności umiejętności określania kierunków.

– Uświadomienie wartości więzi międzyludzki, takich jak: koleżeństwo, przyjaźń

– Przybliżanie podstawowych zasad moralnych, jakie należy respektować w relacjach z innymi

– Uczenie się komunikowania swoich potrzeb, pragnień i otwartości na uczucia innych

– Nawiązywanie życzliwych kontaktów z rówieśnikami.