Status prawny

Status Prawny

Przedszkole Nr 300 jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą. Przedszkole działa na podstawie:

 • Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r., (Dz. U. z 2004r. nr 256. poz. 2572 z zm.) i wydanych rozporządzeń wykonawczych.
 • Decyzja o otwarciu i nadaniu numeru przedszkola z 1974 roku, wydanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego m.st. Warszawy.
 • Statut przedszkola.
 • Regulamin organizacyjny Przedszkola Nr 300.
 • Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdzony na rok szkolny Uchwałą Zarządu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa – Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Władze przedszkola

 • Funkcję dyrektora przedszkola pełni mgr J. Maliszewska

Organy przedszkola

 • Dyrektor Przedszkola
 • Rada Pedagogiczna
 • Rada Rodziców

Dyrektor Przedszkola planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracą przedszkola zgodnie z przepisami prawa oraz reprezentuje placówkę na zewnątrz.

Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z innymi organami przedszkola: Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Realizuje podjęte uchwały w ramach kompetencji tych organów. Organy przedszkola uchwalają regulaminy swojej działalności zgodnie z przepisami prawa oświatowego i Statutu przedszkola.

Szczegółowe zadania i kompetencje organów przedszkola zawarte są w Statucie przedszkola.

Pracownicy przedszkola

 • Dyrektor przedszkola
 • Nauczyciele oddziałów
 • Specjaliści: psycholog, logopeda
 • Personel administracyjny
 • Personel techniczny

Nauczyciele i specjaliści posiadają wykształcenie wyższe i pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Wszyscy pracownicy mają wpływ na jakość pracy przedszkola, którą ciągle doskonalimy.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

Wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora przedszkola w czasie jego godzin pracy. Skargi i wnioski mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. Wszystkie sprawy są rejestrowane. Tryb rozpatrywania wniosków i skarg jest zgodny z przepisami prawa o postępowaniu administracyjnym oraz wewnętrzną procedurą przejmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.