Opłaty

I. Opłata za przedszkole

Nowa uchwała o opłatach za przedszkole:

UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

Zgodnie z treścią uchwały w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m. st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m. st. Warszawę bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane będą w całym czasie ich pracy.

Oznacza to całkowitą likwidację opłat za zajęcia w przedszkolach.

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 01.09.2017r.

II. Opłata za żywienie dziecka w przedszkolu

Podstawa prawna:

ZARZĄDZENIE NR 1302/2017 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki

Na podstawie art. 31 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.1)) oraz art. 106 ust. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

1. Rodzice ponoszą opłatę za żywienie dziecka w przedszkolu.

2. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora na postawie zasad wydanych przez organ prowadzący przedszkole.

3. Uzależniona jest również od cen produktów spożywczych na rynku i obecnie wynosi 9,00 zł.

Zwolnienie z całości lub części opłat za korzystanie przez dzieci z posiłków, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych reguluje:

UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

zarządzenie-Prezydenta-m.-st.-Warszawy-ZASADY-KORZYSTANIA-Z-ŻYWIENIA

III. Opłata uchwalona przez  Radę Rodziców.

Rodzice wnoszą opłatę na Radę Rodziców w wysokości 40,00 zł.

IV. Sposób dokonywania opłaty za przedszkole

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu można dokonywać w formie gotówkowej w przedszkolu, w kasie DBFO lub przelewem na podane konta bankowe.

Rodzice korzystający z formy zapłaty przelewem proszeni są o zapoznanie się z procedurą wnoszenia opłat  w Przedszkolu Nr 300  (na tablicy  informacyjnej  w przedszkolu).

1. Opłatę za żywienie rodzice przekazują na  konta bankowe odbiorcy:

Przedszkole Nr 300, ul. Portofino 4, 02-764 Warszawa.

numer konta: 33 1030 1508 0000 0005 5063 6077

wyszczególniając w tytule wpłaty: imię i nazwisko dziecka,  za jaki miesiąc i kwotę, podaną przez przedszkole.

2. Opłata na Konto Rady Rodziców:

Odbiorca: Rada Rodziców Przedszkola Nr 300

numer konta: 41 1090 1043 0000 0001 3380 9091

Tytuł wpłaty: opłata na Radę Rodziców za miesiąc….., wysokość ………, imię i nazwisko dziecka

W pierwszych dniach miesiąca dotyczącego opłat w formie elektronicznej lub osobiście przez kierownika gospodarczego będzie przekazana rodzicom informacja o kwocie jaką należy zapłacić za żywienie i czas pobytu dziecka w przedszkolu. Terminy wnoszenia opłat za przedszkole w procedurze wnoszenia opłat oraz na tablicy informacyjnej w szatni.