Rozkład dnia

Rozkład dnia

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad zawartych w podstawie programowej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

Rozkład dnia dla grup młodszych

7.00 – 8.20

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie sytuacji sprzyjających realizacji oczekiwań rozwojowych dziecka – zabawy swobodne, praca indywidualna lub grupowa wspierająca rozwój dziecka. Stwarzanie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka (organizowanie zabaw i ćwiczeń porannych z wykorzystaniem dostępnych przyborów i przyrządów oraz przy muzyce).

8.20 – 8.30

Czynności higieniczne przed śniadaniem (rozumienie znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia)

8.30 – 9.00

Śniadanie – nabywanie przekonania o konieczności jedzenia pokarmów niezbędnych dla zdrowia oraz prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

9.00 – 9.20 (3-latki)  9.00 – 9.40 (4-latki)

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z całą grupą prowadzone przez nauczyciela, dostosowane do potrzeb, zainteresowań i możliwości rozwojowych dzieci w danej grupie wiekowej.

9.40 – 10.30

Zabawy dowolne – stwarzanie warunków do spontanicznej aktywności dziecka. Przygotowanie do wyjścia na powietrze.

10.30 – 11.50

Wyjście do ogródka przedszkolnego lub na spacer. Budzenie zaciekawienia otaczającym światem, obserwacja otoczenia przyrodniczego. Organizowanie warunków pozwalających na zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci. Bezpieczne korzystanie ze sprzętu terenowego.

11.50 – 12.00

Powrót do przedszkola – przygotowanie do obiadu, czynności osobiste i higieniczne.

12.00 – 12.30

Obiad.

12.30 – 14.20

Odpoczynek – relaks poobiedni. Słuchanie wybranych utworów z literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej.

14.20 – 14.30

Zabawy ruchowe zorganizowane przez nauczyciela. Przygotowania do posiłku.

14.30 – 15.00

Podwieczorek

15.00 – 17.30

Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci prowadzone przez instruktorów i nauczycieli. Organizowanie sytuacji pozwalających na poznawanie możliwości własnych dzieci oraz wspierających ich rozwój. Swobodne zabawy w sali lub w ogrodzie przedszkolnym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Rozchodzenie się dzieci do domów.
Rozkład dnia dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci oraz zaleceń nowej podstawy programowej.

Rozkład dnia dla grup starszych

7.00 – 8.20

Schodzenie się dzieci. Stwarzanie sytuacji sprzyjających realizacji oczekiwań rozwojowych dziecka – zabawy swobodne, praca indywidualna lub grupowa wspierająca rozwój dziecka. Stwarzanie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka (organizowanie zabaw i ćwiczeń porannych z wykorzystaniem dostępnych przyborów i przyrządów oraz przy muzyce).
 

8.20 – 8.30

Czynności higieniczne przed śniadaniem (rozumienie znaczenia zabiegów higienicznych dla zdrowia)

8.30 – 9.00

Śniadanie – nabywanie przekonania o konieczności jedzenia pokarmów
niezbędnych dla zdrowia oraz prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z całą grupą prowadzone przez nauczyciela, dostosowane do potrzeb, zainteresowań i możliwości rozwojowych dzieci w danej grupie wiekowej.

10.00 – 10.30

Zabawy dowolne – stwarzanie warunków do spontanicznej aktywności dziecka. Przygotowanie do wyjścia na powietrze.

10.30 – 11.50

Wyjście do ogródka przedszkolnego lub na spacer. Budzenie zaciekawienia otaczającym światem, obserwacja otoczenia przyrodniczego. Organizowanie warunków pozwalających na zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci. Bezpieczne korzystanie ze sprzętu terenowego.

11.50 – 12.00

Powrót do przedszkola – przygotowanie do obiadu, czynności osobiste i higieniczne.

12.00 – 12.30

Obiad.

12.30 – 14.20

Odpoczynek – relaks poobiedni. Słuchanie wybranych utworów z literatury dziecięcej, muzyki relaksacyjnej. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci prowadzone przez instruktorów i nauczycieli. Praca z dziećmi zdolnymi i z trudnościami edukacyjnymi indywidualnie i w małych zespołach, zabawy inicjowane przez dzieci i nauczycieli.

14.20 – 14.30

Zabawy ruchowe zorganizowane przez nauczyciela. Przygotowania do posiłku.

14.30 – 15.00

Podwieczorek

15.00 – 17.30

Organizowanie sytuacji pozwalających na poznawanie możliwości własnych dzieci oraz wspierających ich rozwój. Swobodne zabawy w sali lub w ogrodzie przedszkolnym przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.. Rozchodzenie się dzieci do domów.
Rozkład dnia dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci oraz zaleceń nowej podstawy programowej.