Zadania przedszkola

Przedszkole jest otwarte na potrzeby dzieci, oczekiwania rodziców i środowiska lokalnego.
Nadrzędnym zadaniem przedszkola jest wszechstronny rozwój dziecka, jego dobro i bezpieczeństwo.
Zadaniem przedszkola jest:
  • tworzenie optymalnych warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności, stosując zasadę “nauka poprzez zabawę”,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i rozwoju dziecka w klimacie zaufania, tolerancji, rozumienia potrzeb i poszanowania jego praw,
  • rozwijanie aktywności poznawczej dziecka poprzez różnorodne formy działania, przeżywania własnych doświadczeń i stosowanie nowatorskich metod pracy,
  • dostrzeganie indywidualnych potrzeb dziecka poprzez diagnozę i wspomaganie jego prawidłowego rozwoju,
  • planowanie i organizowanie pracy z dziećmi w oparciu o obowiązującą podstawę programową, pedagogiczne koncepcje nauczania i wychowania, zatwierdzone programy nauczania,
  • przygotowanie dzieci do radzenia sobie w różnych sytuacjach  poza przedszkolem.
Pragniemy aby nasi wychowankowie byli: otwarci na wiedzę, wrażliwi na potrzeby innych, tolerancyjni, kreatywni, z pozytywnym obrazem własnej osoby, świadomi swoich potrzeb, dążeń i praw, radzący sobie w różnych sytuacjach.