Rekrutacja

Rok szkolny 2020/2021

 

PRZEDSZKOLE NR 300

Warszawa, ul. Portofino 4, tel. 22/ 842-46-15

zaprasza na:

DZIEŃ OTWARTY

Zapraszamy rodziców i dzieci na dni otwarte
w przedszkolu w następujące dni:

5.03.2020 r. o godz. 16:00

– spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji 

 – zwiedzanie przedszkola

 – przedstawienie oferty przedszkola

6.03.2020 r. godz. 9.15 

 –  teatrzyk dla dzieci 

 – zabawy integracyjne dla przyszłych przedszkolaków w oddziale I i II.

Oferta Przedszkola Nr 300:

 • przedszkole zapewnia dzieciom opiekę w godzinach od 7.00 do 17.30;
 • wykwalifikowana kadra nauczycieli oraz specjalistów: logopeda i psycholog;
 • bogata oferta zajęć edukacyjnych wpływających na wszechstronny rozwój dzieci:  zajęcia artystyczne i ruchowe organizowane przez nauczycieli, bezpłatne zajęcia dodatkowe w godzinach pracy przedszkola: gimnastyka profilaktyczna, zajęcia
  umuzykalniające z akompaniamentem;
 • aktywne metody pracy z dziećmi;
 • dodatkowe płatne zajęcia po godzinach pracy przedszkola: język angielski, taniec.

 

Prosimy o przyniesienie obuwia na zmianę.

 

REKRUTACJA

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola z roczników:

2014 r., 2015 r.,2016 r. proszeni są o złożenie:

deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

Druk deklaracji kontynuacji można pobrać w przedszkolu (nauczyciel) lub ze strony internetowej przedszkola i złożyć do przedszkola (nauczyciela oddziału) najpóźniej do dnia  2.03.2020 r. do godz.16.00.

 Druk do pobrania: 

deklaracja_potwierdzenia_kontynuowania_wychowania_przedszkolengo_2020

 

Rodzice, którzy chcą zapisać dziecko pierwszy raz do przedszkola na rok szkolny 2020/21 korzystają z elektronicznego systemu zapisu poprzez stronę internetową: https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

Wydrukowany wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi zaznaczone kryteria, należy dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Rekrutacja do przedszkola na rok 2020/2021 odbywa się zgodnie z zasadami, kryteriami i harmonogramem rekrutacji do samorządowych przedszkoli zamieszczonymi na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy

http://edukacja.warszawa.plhttp://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki

informacja_wykaz_telefonow_2020_2021

Zasady rekrutacji w załączniku:

zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 w załączniku:

harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_
w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2020_2021

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w załącznikach:

kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_
w_szkolach_podstawowych_2020_2021

kryterium_dochodowe

Elektroniczna rekrutacja dla rodziców odbywa się poprzez stronę: warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl

Karty przyjęć dzieci do przedszkola będą przyjmowane w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji w godzinach:

poniedziałek, wtorek – godz. 9.00 – 12.00

środa, czwartek, piątek  – godz. 14.00 – 17.00

Rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie wybranych kryteriów.

DYŻURY WAKACYJNE

Dyżur wakacyjny w Przedszkolu nr 300

turnus IV (12 sierpnia – 30 sierpnia)

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych.
Opłatę w wysokości 140,00 złotych należy wpłacić na rachunek bankowy: Przedszkole nr 300 ul. Portofino 4, 02-764 Warszawa, na numer konta:

33 1030 1508 0000 0005 5063 6077

W tytule opłaty wpisać: imię i nazwisko dziecka, turnus IV (12 sierpnia – 30 sierpnia).

Termin wniesienia opłaty za żywienie: od 27.04.2019 r. do 10.05.2019 r.

Prosimy o przyniesienie dla dziecka na czas pobytu w okresie dyżuru wakacyjnego:

– obuwie do sali  zajęć (kapcie)

– ubranka zastępcze dla dziecka.

Jednocześnie prosimy o dostarczenie upoważnienia dla osób odbierających dziecko (druk do pobrania w przedszkolu (szatnia) lub ze strony przedszkola:

oświadczenie do odbioru dziecka_2019

 

 

Wniosek o hasło do pobrania:

wniosek_o_wydanie_hasla_do_elektronicznego_zapisu_na_dyzur_wakacyjny_-_2019

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych w2019 r.

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649ze zm.).

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci mają zapewnione w tym  czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są w 4 turnusach.

Turnus Okres
I 1 lipca – 12 lipca
II 15 lipca – 26 lipca
III 29 lipca – 9 sierpnia
IV 12 sierpnia – 30 sierpnia

Zapisy na dyżury wakacyjne

 1. Zasady ogólne
 2. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
  oraz przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty, które prowadzą elektroniczną rekrutację wspólnie z m.st. Warszawą.
 3. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego.  
 4. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
  te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 5. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 6. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
  do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
 7. Dostęp do systemu zapisów
 8. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie.

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
  na rok szkolny 2019/2020.

Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym
  z wybranych turnusów
  .
 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
 1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie
  z zasadami ujętymi w cz. I pkt 5.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te samekryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana
  rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym w harmonogramie.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie,
  w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu,
  w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 3. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminieoznacza rezygnację z miejsca
  w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  .
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
 5. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów
  w terminach określonych w harmonogramie.

 

Wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec–sierpień 2019r.

Mokotów_dyżury wakacyjne_oddziały przedszkolne w szkołach 2019

DYŻURY Mokotów przedszkola 2019

Pełna informacja o harmonogramie i zasadach zapisów: 

harmonogram dla rodziców_zapisy_dyżury_wakacyjne_2019

Rejestracja wniosków w systemie elektronicznym rozpocznie się 19 marca 2019 r.

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA NA DYŻUR